Указатель санскритских стихов

А Б В Г Д И Й К Л М Н О П Р С Т У Х Ч Ш Э

А̄брахма-бхувана̄л лока̄х̣ 8.16
абхайам̇ саттва-сам̇ш́уддхир 16.1
абхисандха̄йа ту пхалам̇ 17.12
абхито брахма-нирва̄н̣ам̇ 5.26
абхйа̄са̄д рамате йатра 18.36
абхйа̄са-йога-йуктена 8.8
абхйа̄са-йогена тато 12.9
абхйа̄се ’пй асамартхо ’си 12.10
абхйа̄сена ту каунтейа 6.35
абхйуттха̄нам адхармасйа 4.7
аваджа̄нанти ма̄м̇ мӯд̣ха̄ 9.11
ава̄пйа бхӯма̄в асапатнам р̣ддхам̇ 2.8
ава̄чйа-ва̄да̄м̇ш́ ча бахӯн 2.36
авибхактам̇ вибхактеш̣у 18.20
авибхактам̇ ча бхӯтеш̣у 13.17
авина̄ш́и ту тад виддхи 2.17
авйакта̄ хи гатир дух̣кхам̇ 12.5
авйакта̄д вйактайах̣ сарва̄х̣ 8.18
авйакта̄дӣни бхӯта̄ни 2.28
авйактам̇ вйактим а̄паннам̇ 7.24
авйакта-нидхана̄нй эва 2.28
авйакто ’йам ачинтйо ’йам 2.25
авйакто ’кш̣ара итй уктас 8.21
а̄вр̣там̇ джн̃а̄нам этена 3.39
а̄гама̄па̄йино ’нитйа̄с 2.14
агнир джйотир ахах̣ ш́уклах̣ 8.24
агха̄йур индрийа̄ра̄мо 3.16
адвеш̣т̣а̄ сарва-бхӯта̄на̄м̇ 12.13
адеш́а ка̄ле йад да̄нам 17.22
аджа̄ната̄ махима̄нам̇ таведам̇ 11.41
аджн̃а̄нам̇ ча̄бхиджа̄тасйа 16.4
аджн̃а̄нена̄вр̣там̇ джн̃а̄нам̇ 5.15
аджн̃аш́ ча̄ш́раддадха̄наш́ ча 4.40
аджо ’пи санн авйайа̄тма̄ 4.6
аджо нитйах̣ ш́а̄ш́вато ’йам̇ пура̄н̣о 2.20
а̄дитйа̄на̄м ахам̇ виш̣н̣ур 10.21
а̄дй-антавантах̣ каунтейа 5.22
адр̣ш̣т̣а-пӯрвам̇ хр̣ш̣ито ’сми др̣ш̣т̣ва̄ 11.45
адхарма̄бхибхава̄т кр̣ш̣н̣а 1.40
адхармам̇ дхармам ити йа̄ 18.32
адхаш́ ча мӯла̄нй анусантата̄ни 15.2
адхаш́ чордхвам̇ праср̣та̄с тасйа ш́а̄кха̄ 15.2
адхибхӯтам̇ кш̣аро бха̄вах̣ 8.4
адхибхӯтам̇ ча ким̇ проктам 8.1
адхийаджн̃ах̣ катхам̇ ко ’тра 8.2
адхийаджн̃о ’хам эва̄тра 8.4
адхиш̣т̣ха̄йа манаш́ ча̄йам̇ 15.9
адхиш̣т̣ха̄нам̇ татха̄ карта̄ 18.14
адхйа̄тма-видйа̄ видйа̄на̄м̇ 10.32
адхйа̄тма-джн̃а̄на-нитйатвам̇ 13.12
адхйеш̣йате ча йа имам̇ 18.70
а̄д̣хйо ’бхиджанава̄н асми 16.15
аира̄ватам̇ гаджендра̄н̣а̄м̇ 10.27
айанеш̣у ча сарвеш̣у 1.11
айатих̣ ш́раддхайопето 6.37
айатха̄ват праджа̄на̄ти 18.31
а̄йудха̄на̄м ахам̇ ваджрам̇ 10.28
айуктах̣ ка̄ма-ка̄рен̣а 5.12
айуктах̣ пра̄кр̣тах̣ стабдхах̣ 18.28
а̄йух̣-саттва-бала̄рогйа-сукха-прӣти-вивардхана̄х̣ 17.8
акарман̣аш́ ча бодхавйам̇ 4.17
акӣртим̇ ча̄пи бхӯта̄ни 2.34
а̄кхйа̄хи ме ко бхава̄н угра-рӯпо 11.31
акш̣арам̇ парамам̇ брахма 8.3
акш̣ара̄н̣а̄м ака̄ро ’сми 10.33
ама̄нитвам адамбхитвам 13.8
амӣ хи тва̄м̇ сура-сан̇гха̄ виш́анти 11.21
амӣ ча тва̄м̇ дхр̣тара̄ш̣т̣расйа путра̄х̣ 11.26
амр̣там̇ чаива мр̣тйуш́ ча 9.19
ана̄ди мат-парам̇ брахма 13.13
ана̄ди-мадхйа̄нтам ананта-вӣрйам 11.19
ана̄дитва̄н ниргун̣атва̄т 13.32
ананйа-чета̄х̣ сататам̇ 8.14
ананйа̄ш́ чинтайанто ма̄м̇ 9.22
ананйенаива йогена 12.6
ананта девеш́а джаган-нива̄са 11.37
анантавиджайам̇ ра̄джа̄ 1.16
ананта-вӣрйа̄мита-викрамас твам̇ 11.40
ананташ́ ча̄сми на̄га̄на̄м̇ 10.29
анапекш̣ах̣ ш́учир дакш̣а 12.16
ана̄рйа-джуш̣т̣там асваргйам 2.2
ана̄тманас ту ш́атрутве 6.6
ана̄ш́ино ’прамейасйа 2.18
ана̄ш́ритах̣ карма-пхалам̇ 6.1
анека-ба̄хӯдара-вактра-нетрам̇ 11.16
анека-вактра-найанам 11.10
анека-джанма-сам̇сиддхас 6.45
анека-дивйа̄бхаран̣ам̇ 11.10
анека-читта-вибхра̄нта̄ 16.16
анена прасавиш̣йадхвам 3.10
аникетах̣ стхира-матир 12.19
анитйам асукхам̇ локам 9.33
аниччханн апи ва̄рш̣н̣ейа 3.36
аниш̣т̣ам иш̣т̣ам̇ миш́рам̇ ча 18.12
анйе са̄н̇кхйена йогена 13.25
анйе тв эвам аджа̄нантах̣ 13.26
анйе ча бахавах̣ ш́ӯра̄ 1.9
анна̄д бхаванти бхӯта̄ни 3.14
антаванта име деха̄ 2.18
антават ту пхалам̇ теш̣а̄м̇ 7.23
анта-ка̄ле ча ма̄м эва 8.5
анубандхам̇ кш̣айам̇ хим̇са̄м 18.25
анудвега-карам̇ ва̄кйам̇ 17.15
апа̄не джухвати пра̄н̣ам̇ 4.29
апарам̇ бхавато джанма 4.4
апараспара-самбхӯтам̇ 16.8
апаре нийата̄ха̄ра̄х̣ 4.29
апарейам итас тв анйа̄м̇ 7.5
апарйа̄птам̇ тад асма̄кам̇ 1.10
апаш́йад дева-девасйа 11.13
апи траилокйа-ра̄джйасйа 1.35
апи чед аси па̄пебхйах̣ 4.36
апи чет су-дура̄ча̄ро 9.30
апрака̄ш́о ’правр̣ттиш́ ча 14.13
апра̄пйа йога-сам̇сиддхим̇ 6.37
апра̄пйа ма̄м̇ нивартанте 9.3
апратиш̣т̣хо маха̄-ба̄хо 6.38
а̄пӯрйама̄н̣ам ачала-пратиш̣т̣хам̇ 2.70
апхала̄ка̄н̇кш̣ибхир йаджн̃о 17.11
апхала̄ка̄н̇кш̣ибхир йуктаих̣ 17.17
апхала-препсуна̄ карма 18.23
а̄рто джиджн̃а̄сур артха̄ртхӣ 7.16
а̄рурукш̣ор мунер йогам̇ 6.3
асад итй учйате па̄ртха 17.28
асакта-буддхих̣ сарватра 18.49
асактам̇ сарва-бхр̣ч чаива 13.15
асактир анабхиш̣ван̇гах̣ 13.10
асакто хй а̄чаран карма 3.19
асам̇йата̄тмана̄ його 6.36
асам̇мӯд̣хах̣ са мартйеш̣у 10.3
асам̇ш́айам̇ маха̄-ба̄хо 6.35
асам̇ш́айам̇ самаграм̇ ма̄м̇ 7.1
асатйамапратиш̣т̣хам̇ те 16.8
асаткр̣там аваджн̃а̄там̇ 17.22
асау майа̄ хатах̣ ш́атрур 16.14
асито девало вйа̄сах̣ 10.13
асма̄кам̇ ту виш́иш̣т̣а̄ йе 1.7
а̄стхитах̣ са хи йукта̄тма̄ 7.18
а̄сурӣм̇ йоним а̄панна̄ 16.20
ататтва̄ртхавад алпам̇ ча 18.22
атйети тат сарвам идам̇ видитва̄ 8.28
а̄тма-вантам̇ на карма̄н̣и 4.41
а̄тма-ваш́йаир видхейа̄тма̄ 2.64
а̄тмаива хй а̄тмано бандхур 6.5
а̄тманй эва ча сантуш̣т̣ас 3.17
а̄тманй эва̄тмана̄ туш̣т̣ах̣ 2.55
а̄тма-самбха̄вита̄х̣ стабдха̄ 16.17
а̄тма-сам̇йама-йога̄гнау 4.27
а̄тма-сам̇мтхам̇ манах̣ кр̣тва̄ 6.25
а̄тмаупамйена сарватра 6.32
ато ’сми локе веде ча 15.18
атра ш́ӯра̄ махеш̣ва̄cа̄ 1.4
атха вйавастхита̄н др̣ш̣т̣ва̄ 1.20
атха кена прайукто ’йам̇ 3.36
атха чаинам̇ нитйа-джа̄там̇ 2.26
атха чет твам ахан̇ка̄ра̄н 18.58
атха чет твам имам̇ дхармйам̇ 2.33
атха читтам̇ сама̄дха̄тум̇ 12.9
атхава̄ бахунаитена 10.42
атхава̄ йогина̄м эва 6.42
атхаитад апй аш́акто ’си 12.11
ахам а̄дир хи дева̄на̄м̇ 10.2
ахам а̄диш́ ча мадхйам̇ ча 10.20
ахам а̄тма̄ гуд̣а̄кеш́а 10.20
ахам ваиш́ва̄наро бхӯтва̄ 15.14
ахам̇ кратур ахам̇ йаджн̃ах̣ 9.16
ахам̇ кр̣тснасйа джагатах̣ 7.6
ахам̇ сарвасйа прабхаво 10.8
ахам̇ тва̄м̇ сарва-па̄пебхйо 18.66
ахам̇ хи сарва-йаджн̃а̄на̄м̇ 9.24
ахам эва̄кш̣айах̣ ка̄ло 10.33
ахан̇ка̄ра итӣйам̇ ме 7.4
ахан̇ка̄ра-вимӯд̣ха̄тма̄ 3.27
ахан̇ка̄рам̇ балам̇ дарпам̇ 16.18
ахан̇ка̄рам̇ балам̇ дарпам̇ 18.53
а̄ха̄ра̄ ра̄джасасйеш̣т̣а̄ 17.9
а̄ха̄рас тв апи сарвасйа 17.7
ахим̇са̄ самата̄ туш̣т̣ис 10.5
ахим̇са сатйам акродхас 16.2
ахо бата махат-па̄пам̇ 1.44
а̄хус тва̄м р̣ш̣айах̣ сарве 10.13
а̄чаратй а̄тманах̣ ш́рейас 16.22
а̄ча̄рйам упасан̇гамйа 1.2
а̄ча̄рйа̄н ма̄тула̄н бхра̄тр̣̄н 1.26
а̄ча̄рйа̄х̣ питарах̣ путра̄с 1.33
а̄ча̄рйопа̄санам̇ ш́аучам̇ 13.8
аччхедйо ’йам ада̄хйо ’йам 2.24
а̄ш́а̄-па̄ш́а-ш́атаир баддха̄х̣ 16.12
аш́а̄стра вихитам̇ гхорам̇ 17.5
а̄ш́ва̄сайа̄ма̄са ча бхӣтам энам̇ 11.50
аш́ваттхам энам̇ сувирӯд̣ха-мӯлам 15.3
аш́ваттха̄ма̄ викарн̣аш́ ча 1.8
аш́ваттхах̣ сарва-вр̣кш̣а̄н̣а̄м̇ 10.26
аш́очйа̄н анваш́очас твам̇ 2.11
аш́раддадха̄на̄х̣ пуруш̣а̄ 9.3
аш́раддхайа̄ хутам̇ даттам̇ 17.28
а̄ш́чарйават паш́йати каш́чид энам 2.29
а̄ш́чарйавач чаинам анйах̣ ш́р̣н̣оти 2.29

Балам̇ балавата̄м̇ ча̄хам̇ 7.11
бандхам̇ мокш̣ам̇ ча йа̄ ветти 18.30
бандхур а̄тма̄тманас тасйа 6.6
бахаво джн̃а̄на-тапаса̄ 4.10
бахир анташ́ ча бхӯта̄на̄м 13.16
ба̄хйа-спарш́еш̣в асакта̄тма̄ 5.21
бахӯдарам̇ баху-дам̇ш̣т̣ра̄-кара̄лам̇ 11.23
бахӯна̄м̇ джанмана̄м анте 7.19
бахӯни ме вйатӣта̄ни 4.5
бахӯнй адр̣ш̣т̣а-пӯрва̄н̣и 11.6
баху-ш́а̄кха̄ хй ананта̄ш́ ча 2.41
бӣджам̇ ма̄м̇ сарва-бхӯта̄на̄м̇ 7.10
брахма-бхӯтах̣ прасанна̄тма̄ 18.54
брахма̄гна̄в апаре йаджн̃ам̇ 4.25
брахмаива тена гантавйам̇ 4.24
бра̄хман̣а-кш̣атрийа-виш́а̄м̇ 18.41
брахма̄н̣ам ӣш́ам̇ камала̄сана-стхам 11.15
бра̄хман̣а̄с тена веда̄ш́ ча 17.23
брахман̣й а̄дха̄йа карма̄н̣и 5.10
брахман̣о хи прастиш̣т̣ха̄хам 14.27
брахма̄рпан̣ам̇ брахма хавир 4.24
брахма-сӯтра-падаиш́ чаива 13.5
брахмачарйам ахим̇са̄ ча 17.14
бр̣хат-са̄ма татха̄ са̄мна̄м̇ 10.35
буддхау ш́аран̣ам̇ анвиччха 2.49
буддхер бхедам̇ дхр̣теш́ чаива 18.29
буддхи-йогам упа̄ш́ритйа 18.57
буддхи-йукто джаха̄тӣха 2.50
буддхир буддхимата̄м асми 7.10
буддхир джн̃а̄нам асам̇мохах̣ 10.4
буддхйа̄ виш́уддхайа̄ йукто 18.51
буддхйа̄ йукто йайа̄ па̄ртха 2.39
бхава̄ми на чира̄т па̄ртха 12.7
бхава̄н бхӣш̣маш́ ча карн̣аш́ ча 1.8
бхаванти бха̄ва̄ бхӯта̄на̄м̇ 10.5
бхаванти сампадам̇ даивӣм 16.3
бхава̄рйайау хи бхӯта̄на̄м̇ 11.2
бхаватй атйа̄гина̄м̇ претйа 18.12
бха̄ва-ш́ам̇суддхир итй этат 17.16
бхавита̄ на ча ме тасма̄д 18.69
бхавиш̣йа̄н̣и ча бхӯта̄ни 7.26
бхаджантй ананйа-манасо 9.13
бхайа̄д ран̣а̄д упаратам̇ 2.35
бхактим̇ майи пара̄м̇ кр̣тва̄ 18.68
бхактйа̄ ма̄м абхиджа̄на̄ти 18.55
бхактйа̄ тв ананйайа̄ ш́акйа 11.54
бхакто ’си ме сакха̄ чети 4.3
бхӣш̣ма-дрон̣а-прамукхатах̣ 1.25
бхӣш̣мам эва̄бхиракш̣анту 1.11
бхӣш̣мо дрон̣ах̣ сӯта-путрас татха̄сау 11.26
бхогаиш́варйа-прасакта̄на̄м̇ 2.44
бхокта̄рам̇ йаджн̃а-тапаса̄м̇ 5.29
бхра̄майан сарва-бхӯта̄ни 18.61
бхрувор мадхйе пра̄н̣ам а̄веш́йа самйак 8.10
бхӯйа эва маха̄-ба̄хо 10.1
бхӯйах̣ катхайа тр̣птир хи 10.18
бхӯмир а̄по ’нало ва̄йух̣ 7.4
бхун̃джате те тв агхам̇ па̄па̄ 3.13
бхӯта-бха̄вана бхӯтеш́а 10.15
бхӯта-бха̄водбхава-каро 8.3
бхӯта-бхартр̣ ча тадж джн̃ейам̇ 13.17
бхӯта-бхр̣н на ча бхӯта-стхо 9.5
бхӯта-гра̄мам имам̇ кр̣тснам 9.8
бхӯта-гра̄мах̣ са эва̄йам̇ 8.19
бхӯта̄ни йа̄нти бхӯтеджйа̄ 9.25
бхӯта-пракр̣ти-мокш̣ам̇ ча 13.35

Ва̄йур йамо ’гнир варун̣ах̣ ш́аш́а̄н̇ках̣ 11.39
вактра̄н̣и те тварама̄н̣а̄ виш́анти 11.27
вактум архасй аш́еш̣ен̣а 10.16
ва̄са̄м̇си джӣрн̣а̄ни йатха̄ виха̄йа 2.22
ва̄судевах̣ сарвам ити 7.19
васӯна̄м̇ па̄вакаш́ ча̄сми 10.23
ваш́е хи йасйендрийа̄н̣и 2.61
ваш́йа̄тмана̄ ту йатата̄ 6.36
веда-ва̄да-рата̄х̣ па̄ртха 2.42
веда̄вина̄ш́инам̇ нитйам̇ 2.21
ведаиш́ ча сарваир ахам эва ведйо 15.15
веда̄на̄м̇ са̄ма-ведо ’сми 10.22
веда̄хам̇ саматӣта̄ни 7.26
ведеш̣у йаджн̃еш̣у тапах̣су чаива 8.28
ведйам̇ павитрам ом̇ка̄ра 9.17
вепатхуш́ ча ш́арӣре ме 1.29
ветта̄си ведйам̇ ча парам̇ ча дха̄ма 11.38
ветти йатра на чаива̄йам̇ 6.21
ветти сарвеш̣у бхӯтеш̣у 18.21
вивасва̄н манаве пра̄ха 4.1
вивидха̄ш́ ча пр̣тхак чеш̣т̣а̄ 18.14
вивикта-деш́а-севитвам 13.11
вивикта-севӣ лагхв-а̄ш́ӣ 18.52
вигатеччха̄-бхайа-кродхо 5.28
виджн̃а̄тум иччха̄ми бхавантам а̄дйам̇ 11.31
видйа̄-винайа-сампанне 5.18
видхи-хӣнам аср̣ш̣т̣а̄ннам̇ 17.13
вика̄ра̄м̇ш́ ча гун̣а̄м̇ш́ чаива 13.20
вимр̣ш́йаитад аш́еш̣ен̣а 18.63
вимӯд̣ха̄ на̄нупаш́йанти 15.10
вимучйа нирмамах̣ ш́а̄нто 18.53
вина̄ш́ам авйайасйа̄сйа 2.17
винаш́йатсв авинаш́йантам̇ 13.28
висмайо ме маха̄н ра̄джан 18.77
виср̣джйа са-ш́арам̇ ча̄пам̇ 1.46
вистарен̣а̄тмано йогам̇ 10.18
вӣта-ра̄га-бхайа-кродха̄ 4.10
вӣта-ра̄га-бхайа-кродхах̣ 2.56
виха̄йа ка̄ма̄н йах̣ сарва̄н 2.71
виш̣а̄дӣ дӣргха-сӯтрӣ ча 18.28
виш̣айа̄ винивартанте 2.59
виш̣айендрийа-сам̇йога̄д 18.38
виш̣ӣдантам идам̇ ва̄кйам 2.1
виш̣т̣абхйа̄хам идам̇ кр̣тснам 10.42
вйаваса̄йа̄тмика̄ буддхир 2.41
вйаваса̄йа̄тмика̄ буддхих̣ 2.44
вйа̄миш́рен̣ева ва̄кйена 3.2
вйапетабхӣх̣ прӣта-мана̄х̣ пунас твам̇ 11.49
вйа̄са-праса̄да̄ч чхрутава̄н 18.75
вйӯд̣ха̄м̇ друпада-путрен̣а 1.3
вр̣ш̣н̣ӣна̄м̇ ва̄судево ’сми 10.37

Га̄м а̄виш́йа ча бхӯта̄ни 15.13
га̄н̣д̣ӣвам̇ срам̇сате хаста̄т 1.29
гандхарва-йакш̣а̄сура-сиддха-сан̇гха̄ 11.22
гандхарва̄н̣а̄м̇ читраратхах̣ 10.26
гата-сан̇гасйа муктасйа 4.23
гата̄сӯн агата̄сӯм̇ш́ ча 2.11
гатир бхарта̄ прабхух̣ са̄кш̣ӣ 9.18
гаччхантй апунар-а̄вр̣ттим̇ 5.17
гр̣хӣтваита̄ни сам̇йа̄ти 15.8
гун̣а̄ вартанта итй эвам̇ 14.23
гун̣а̄ гун̣еш̣у вартанта 3.28
гун̣а̄н эта̄н атӣтйа трӣн 14.20
гун̣ебхйаш́ ча парам̇ ветти 14.19
гурӯн ахатва̄ хи маха̄нубха̄ва̄н 2.5

Дада̄ми буддхи-йогам̇ там̇ 10.10
даива вистараш́ах̣ прокта 16.6
даивам эва̄паре йаджн̃ам̇ 4.25
даивӣ сампад вимокш̣а̄йа 16.5
даиви хй эш̣а̄ гун̣амайӣ 7.14
дайа̄ бхӯтешв алолуптвам̇ 16.2
дамбха̄хан̇ка̄ра-сам̇йукта̄х̣ 17.5
дамбхо дарпо ’бхима̄наш́ ча 16.4
дам̇ш̣т̣ра̄-кара̄ла̄ни ча те мукха̄ни 11.25
да̄на-крийа̄ш́ ча вивидха̄х̣ 17.25
да̄нам̇ дамаш́ ча йаджн̃аш́ ча 16.1
да̄нам ӣш́вара-бха̄ваш́ ча 18.43
дан̣д̣о дамайата̄м асми 10.38
дарш́айа̄ма̄са па̄ртха̄йа 11.9
да̄тавйам ити йад да̄нам̇ 17.20
два̄в имау пуруш̣ау локе 15.16
двандваир вимукта̄х̣ сукха-дух̣кха-сам̇джн̃аир 15.5
двау бхӯта-саргау локе ’смин 16.6
дева̄ апй асйа рӯпасйа 11.52
дева-двиджа-гуру-пра̄джн̃а 17.14
дева̄н бха̄вайата̄нена 3.11
дева̄н дева-йаджо йа̄нти 7.23
дехӣ нитйам авадхйо ’йам̇ 2.30
дехино ’смин йатха̄ дехе 2.13
деш́е ка̄ле ча па̄тре ча 17.20
джагханйа-гун̣а-вр̣тти-стха̄ 14.18
джайо ’сми вйаваса̄йо ’сми 10.36
джанма карма ча ме дивйам 4.9
джанма-бандха-винирмукта̄х̣ 2.51
джанма-мр̣тйу-джара̄-вйа̄дхи 13.9
джанма-мр̣тйу-джара̄-дух̣кхаир- 14.20
джара̄-маран̣а-мокш̣а̄йа 7.29
джа̄тасйа хи дхруво мр̣тйур 2.27
джахи ш́атрум̇ маха̄-ба̄хо 3.43
джӣва-бхӯта̄м̇ маха̄-ба̄хо 7.5
джӣванам̇ сарва-бхӯтеш̣у 7.9
джиджн̃а̄сур апи йогасйа 6.44
джита̄тманах̣ праш́а̄нтасйа 6.7
джйа̄йасӣ чет карман̣ас те 3.1
джйотиш̣а̄м апи тадж джйотис 13.18
джн̃а̄на-виджн̃а̄на-тр̣пта̄тма̄ 6.8
джн̃а̄на̄гни-дагдха-карма̄н̣ам̇ 4.19
джн̃а̄на̄гних̣ сарва-карма̄н̣и 4.37
джн̃а̄на-йаджн̃ена тена̄хам 18.70
джн̃а̄на-йаджн̃ена ча̄пй анйе 9.15
джн̃а̄на-йогена са̄н̇кхйа̄на̄м̇ 3.3
джн̃а̄нам а̄вр̣тйа ту тамах̣ 14.9
джн̃а̄нам̇ виджн̃а̄нам а̄стикйам̇ 18.42
джн̃а̄нам̇ виджн̃а̄на-сахитам̇ 9.1
джн̃а̄нам̇ джн̃ейам̇ джн̃а̄на-гамйам̇ 13.18
джн̃а̄нам̇ джн̃ейам̇ париджн̃а̄та̄ 18.18
джн̃а̄нам̇ йада̄ тада̄ видйа̄д 14.11
джн̃а̄нам̇ карма ча карта̄ ча 18.19
джн̃а̄нам̇ лабдхва̄ пара̄м̇ ш́а̄нтим 4.39
джн̃а̄нам̇ те ’хам̇ са-виджн̃а̄нам 7.2
джн̃а̄нена ту тад аджн̃а̄нам̇ 5.16
джн̃а̄тва̄ ш́а̄стра-видха̄ноктам̇ 16.24
джн̃а̄тум̇ драш̣т̣ум ча таттвена 11.54
джн̃ейам̇ йат тат правакш̣йа̄ми 13.13
джн̃ейах̣ са нитйа-саннйа̄сӣ 5.3
джхаш̣а̄н̣а̄м̇ макараш́ ча̄сми 10.31
диви сӯрйа-сахасрасйа 11.12
дивйам̇ дада̄ми те чакш̣ух̣ 11.8
дивйа-ма̄лйа̄мбара-дхарам̇ 11.11
дӣйате ча париклиш̣т̣ам̇ 17.21
диш́о на джа̄не на лабхе ча ш́арма 11.25
дйа̄в а̄пр̣тхивйор идам антарам̇ хи 11.20
дйӯтам̇ чхалайата̄м асми 10.36
дош̣аир этаих̣ кула-гхна̄на̄м̇ 1.42
дравйа-йаджн̃а̄с тапо-йаджн̃а̄ 4.28
драш̣т̣ум иччха̄ми те рӯпам 11.3
дрон̣ам̇ ча бхӣш̣мам̇ ча джайадратхам̇ ча 11.34
друпадо драупадейа̄ш́ ча 1.18
др̣ш̣т̣ва̄ ту па̄н̣д̣ава̄нӣкам̇ 1.2
др̣ш̣т̣ва̄ хи тва̄м̇ правйатхита̄нтара̄тма̄ 11.24
др̣ш̣т̣ва̄дбхутам̇ рӯпам идам̇ тавограм̇ 11.20
др̣ш̣т̣ведам̇ ма̄нуш̣ам̇рӯпам̇ 11.51
др̣ш̣т̣вема̄н сваджана̄н кр̣ш̣н̣а 1.28
дӯрен̣а хй аварам̇ карма 2.49
дух̣кхам итй эва йат карма 18.8
духкхеш̣в анудвигна-мана̄х̣ 2.56
дхарма̄вириддхо бхӯтеш̣у 7.11
дхарма-кш̣етре куру-кш̣етре 1.1
дхарма-сам̇стха̄пана̄ртха̄йа 4.8
дхарме наш̣т̣е кулам̇ кр̣тснам 1.39
дхармйа̄ддхи йуддха̄ч чхрейо ’нйат 2.31
дха̄ртара̄ш̣т̣ра̄ ран̣е ханйус 1.45
дха̄ртара̄ш̣т̣расйа дурбуддхер 1.23
дхйа̄йато виш̣айа̄н пум̇сах̣ 2.62
дхйа̄на-йога-паро нитйам̇ 18.52
дхйа̄на̄т карма-пхала-тйа̄гас 12.12
дхйа̄нена̄тмани паш́йанти 13.25
дхр̣тара̄ш̣т̣ра ува̄ча 1.1
дхр̣тйа̄ йайа̄ дха̄райате 18.33
дхр̣ш̣т̣адйумно вира̄т̣аш́ ча 1.17
дхр̣ш̣т̣акетуш́ чекита̄нах̣ 1.5
дхӯмена̄врийате вахнир 3.38
дхӯмо ра̄трис татха̄ кр̣ш̣н̣ах̣ 8.25

Идам адйа майа̄ лабдхам 16.13
идам астӣдам апи ме 16.13
идам̇ джн̃а̄нам упа̄ш́ритйа 14.2
идам̇ те на̄тапаска̄йа 18.67
идам̇ ту те гухйатамам̇ 9.1
идам̇ ш́арӣрам̇ каунтейа 13.2
ида̄нӣм асми сам̇вр̣ттах̣ 11.51
иджйате бхарата-ш́реш̣т̣ха 17.12
ӣкш̣ате йога-йукта̄тма̄ 6.29
имам̇ вивасвате йогам̇ 4.1
индрийа̄н̣а̄м̇ манаш́ ча̄сми 10.22
индрийа̄н̣а̄м̇ хи чарата̄м̇ 2.67
индрийа̄н̣и даш́аикам̇ ча 13.6
индрийа̄н̣и мано буддхир 3.40
индрийа̄н̣и пара̄н̣й а̄хур 3.42
индрийа̄н̣и прама̄тхӣни 2.60
индрийа̄н̣ӣндрийа̄ртхебхйас 2.58
индрийа̄н̣ӣндрийа̄ртхебхйас 2.68
индрийа̄н̣ӣндрийа̄ртхеш̣у 5.9
индрийа̄ртха̄н вимуд̣ха̄тма̄ 3.6
индрийа̄ртхеш̣у ваира̄гйам 13.9
индрийасйендрийасйа̄ртхе 3.34
ити гухйатамам̇ ш́а̄страм 15.20
ити кш̣етрам̇ татха̄ джн̃а̄нам̇ 13.19
ити ма̄м̇ йо ’бхиджа̄на̄ти 4.14
ити матва̄ бхаджанте ма̄м̇ 10.8
ити те джн̃а̄нам а̄кхйа̄там̇ 18.63
итй арджунам̇ ва̄судевас татхоктва̄ 11.50
итй ахам̇ ва̄судевасйа 18.74
ихаива таир джитах̣ сарго 5.19
ихаикастхам̇ джагат кр̣тснам̇ 11.7
ӣханте ка̄ма-бхога̄ртхам 16.12
иччха̄ двеш̣ах̣ сукхам̇ дух̣кхам̇ 13.7
иччха̄-двеш̣а самуттхена 7.27
ӣш́варах̣ сарва-бхӯта̄на̄м̇ 18.61
ӣш́варо ’хам ахам̇ бхогӣ 16.14
иш̣т̣а̄н бхога̄н хи во дева̄ 3.12
иш̣т̣о ’си ме др̣д̣хам ити 18.64
иш̣убхих̣ пратийотсйа̄ми 2.4

Йа имам̇ парамам̇ гухйам̇ 18.68
йа̄ ниш́а̄ сарва-бхӯта̄на̄м̇ 2.69
йа эвам̇ ветти пуруш̣ам̇ 13.24
йа энам̇ ветти ханта̄рам̇ 2.19
йа̄бхир вибхӯтибхир лока̄н 10.16
йа̄вад эта̄н нирӣкш̣е ’хам̇ 1.22
йа̄ва̄н артха удапа̄не 2.46
йа̄ват сан̃джа̄йате кин̃чит 13.27
йад агре ча̄нубандхе ча 18.39
йад а̄дитйа-гатам̇ теджо 15.12
йад акш̣арам̇ веда-видо ваданти 8.11
йад ахан̇ка̄рам а̄ш́ритйа 18.59
йад гатва̄ на нивартанте 15.6
йад иччханто брахмачарйам̇ чаранти 8.11
йад йад а̄чарати ш́реш̣т̣хас 3.21
йад йад вибхӯтимат саттвам̇ 10.41
йад ра̄джйа-сукха-лобхена 1.44
йада̄ бхӯта-пр̣тхаг-бха̄вам 13.31
йада̄ винийатам̇ читтам 6.18
йада̄ йада̄ хи дхармасйа 4.7
йада̄ сам̇харате ча̄йам̇ 2.58
йада̄ саттве правр̣ддхе ту 14.14
йада̄ те моха-калилам̇ 2.52
йада̄ хи нендрийа̄ртхеш̣у 6.4
йадж джн̃а̄тва̄ мунайах̣ сарве 14.1
йадж джн̃а̄тва̄ на пунар мохам 4.35
йадж джн̃а̄тва̄ неха бхӯйо ’нйадж 7.2
йаджанте на̄ма-йаджн̃аис те 16.17
йаджанте са̄ттвика̄ дева̄н 17.4
йаджн̃а̄д бхавати парджанйо 3.14
йаджн̃а-да̄на-тапах̣-карма 18.3
йаджн̃а-да̄на-тапах̣-карма 18.5
йаджн̃а̄йа̄чаратах̣ карма 4.23
йаджн̃а̄на̄м̇ джапа-йаджн̃о ’сми 10.25
йаджн̃а̄ртха̄т карман̣о ’нйатра 3.9
йаджн̃ас тапас татха̄ да̄нам̇ 17.7
йаджн̃а-ш́иш̣т̣а̄мр̣та-бхуджо 4.30
йаджн̃а-ш́иш̣т̣а̄ш́инах̣ санто 3.13
йаджн̃е тапаси да̄не ча 17.27
йаджн̃о да̄нам̇ тапаш́ чаива 18.5
йади бха̄х̣ садр̣ш́ӣ са сйа̄д 11.12
йади ма̄м апратӣка̄рам 1.45
йади хй ахам̇ на вартейам̇ 3.23
йадйапй эте на паш́йанти 1.37
йадр̣ччхайа̄ чопапаннам̇ 2.32
йадр̣ччха̄-ла̄бха-сантуш̣т̣о 4.22
йайа̄ дхармам адхармам̇ ча 18.31
йайа̄ свапнам̇ бхайам̇ ш́окам̇ 18.35
йайа̄ ту дхарма-ка̄ма̄ртха̄н 18.34
йакш̣йе да̄сйа̄ми модиш̣йа 16.15
йа̄м има̄м̇ пуш̣пита̄м̇ ва̄чам̇ 2.42
йам̇ йам̇ ва̄пи смаран бха̄вам̇ 8.6
йам̇ лабдхва̄ ча̄парам̇ ла̄бхам̇ 6.22
йам̇ пра̄пйа на нивартанте 8.21
йам̇ саннйа̄сам ити пра̄хур 6.2
йам̇ хи на вйатхайантй эте 2.15
йа̄н эва хатва̄ на джиджӣвиш̣а̄мас 2.6
йа̄нти дева-врата̄ дева̄н 9.25
йас тв а̄тма-ратир эва сйа̄д 3.17
йас тв индрийа̄н̣и манаса̄ 3.7
йас ту карма-пхала-тйа̄гӣ 18.11
йасйа на̄хан̇кр̣то бха̄во 18.17
йасйа сарве сама̄рамбха̄х̣ 4.19
йасйа̄м̇ джа̄грати бхӯта̄ни 2.69
йасйа̄нтах̣-стха̄ни бхӯта̄ни 8.22
йасма̄н нодвиджате локо 12.15
йасма̄т кш̣арам атӣто ’хам 15.18
йасмин стхито на дух̣кхена 6.22
йат карош̣и йад аш́на̄си 9.27
йат са̄н̇кхйаих̣ пра̄пйате стха̄нам̇ 5.5
йат тад агре виш̣ам ива 18.37
йат тапасйаси каунтейа 9.27
йат твайоктам̇ вачас тена 11.1
йат те ’хам̇ прӣйама̄н̣а̄йа 10.1
йат ту ка̄мепсуна̄ карма 18.24
йат ту кр̣тснавад экасмин 18.22
йат ту пратйупака̄ра̄ртхам̇ 17.21
йа̄та-йа̄мам̇ гата-расам̇ 17.10
йатанто ’пи акр̣та̄тма̄но 15.11
йатанто йогинаш́ чаинам̇ 15.11
йатата̄м апи сиддха̄на̄м̇ 7.3
йатате ча тато бхӯйах̣ 6.43
йатато хй апи каунтейа 2.60
йатах̣ правр̣ттир бхӯта̄на̄м̇ 18.46
йатендрийа-мано-буддхир 5.28
йато йато ниш́чалати 6.26
йатра йогеш́варах̣ кр̣ш̣н̣о 18.78
йатра ка̄ле тв ана̄вр̣ттим 8.23
йатра чаива̄тмана̄тма̄нам̇ 6.20
йатропарамате читтам̇ 6.20
йатха̄ дӣпо нива̄та-стхо 6.19
йатха̄ надӣна̄м̇ бахаво ’мбу-вега̄х̣ 11.28
йатха̄ прадӣптам̇ джва̄ланам̇ патан̇га̄ 11.29
йатха̄ прака̄ш́айатй эках̣ 13.34
йатха̄ сарва-гатам̇ саукш̣мйа̄д 13.33
йатхаидха̄м̇си самиддхо ’гнир 4.37
йатха̄ка̄ш́а-стхито нитйам̇ 9.6
йатхолбена̄вр̣то гарбхас 3.38
йах̣ паш́йати татха̄тма̄нам 13.30
йах̣ прайа̄ти са мад-бха̄вам̇ 8.5
йах̣ прайа̄ти тйаджан дехам̇ 8.13
йах̣ са сарвеш̣у бхӯтеш̣у 8.20
йах̣ сарватра̄набхиснехас 2.57
йах̣ ш́а̄стра-видхим утср̣джйа 16.23
йач ча̄ваха̄са̄ртхам асаткр̣то ’си 11.42
йач чандрамаси йач ча̄гнау 15.12
йач ча̄пи сарва-бхӯта̄на̄м̇ 10.39
йач чхрейа этайор экам̇ 5.1
йач чхрейах̣ сйа̄н ниш́читам̇ брӯхи тан ме 2.7
йаш̣т̣авйам эвети манах̣ 17.11
йе ’пй анйа-девата̄-бхакта̄ 9.23
йе бхаджанти ту ма̄м̇ бхактйа̄ 9.29
йе йатха̄ ма̄м̇ прападйанте 4.11
йе ме матам идам̇ нитйам 3.31
йе тв акш̣арам анирдеш́йам 12.3
йе тв этад абхйасӯйанто 3.32
йе ту дхарма̄мр̣там идам̇ 12.20
йе ту сарва̄н̣и карма̄н̣и 12.6
йе хи сам̇спарш́а-джа̄ бхога̄ 5.22
йе чаива са̄ттвика̄ бха̄ва̄ 7.12
йе ча̄пй акш̣арам авйактам̇ 12.1
йе ш́а̄стра-видхим утср̣джйа 17.1
йена бхӯта̄нй аш́еш̣а̄н̣и 4.35
йеш̣а̄м артхе ка̄н̇кш̣итам̇ но 1.32
йеш̣а̄м̇ тв анта- гатам̇ па̄пам̇ 7.28
йеш̣а̄м̇ ча твам̇ баху-мато 2.35
йо ’йам̇ йогас твайа̄ проктах̣ 6.33
йо ’нтах̣-сукхо ’нтара̄ра̄мас 5.24
йо йо йа̄м̇ йа̄м̇ танум̇ бхактах̣ 7.21
йо лока-трайам а̄виш́йа 15.17
йо ма̄м аджам ана̄дим̇ ча 10.3
йо ма̄м̇ паш́йати сарватра 6.30
йо ма̄м эвам асам̇мӯд̣хо 15.19
йо на хр̣ш̣йати на двеш̣т̣и 12.17
йога-йукто виш́уддха̄тма̄ 5.7
йога-йукто мунир брахма 5.6
йогам̇ йогеш́вара̄т кр̣ш̣н̣а̄т 18.75
йога̄рӯд̣хасйа тасйаива 6.3
йога-саннйаста-карма̄н̣ам̇ 4.41
йога-стхах̣ куру карма̄н̣и 2.48
йогена̄вйабхича̄рин̣йа̄ 18.33
йогеш́вара тато ме твам̇ 11.4
йогӣ йун̃джӣта сататам 6.10
йогина̄м апи сарвеш̣а̄м̇ 6.47
йогинах̣ карма курванти 5.11
йогино йата-читтасйа 6.19
йоджайет сарва-карма̄н̣и 3.26
йотсйама̄на̄н авекш̣е ’хам̇ 1.23
йудха̄манйуш́ ча викра̄нта 1.6
йуйудха̄но вира̄т̣аш́ ча 1.4
йукта итй учйате йогӣ 6.8
йукта-свапна̄вабодхасйа 6.17
йуктах̣ карма-пхалам̇ тйактва̄ 5.12
йукта̄ха̄ра-виха̄расйа 6.17
йун̃джанн эвам̇ сада̄тма̄нам̇ 6.15
йун̃джанн эвам̇ сада̄тма̄нам̇ 6.28

Кавим̇ пура̄н̣ам ануш́а̄сита̄рам 8.9
каир лин̇гаис трӣн гун̣а̄н эта̄н 14.21
каир майа̄ саха йоддхавйам 1.22
ка̄йена манаса̄ буддхйа̄ 5.11
ка̄ло ’сми лока-кш̣айа-кр̣т правр̣ддхо 11.32
калпа-кш̣айе пунас та̄ни 9.7
ка̄ма эш̣а кродха эш̣а 3.37
ка̄маис таис таир хр̣та-джн̃а̄на̄х̣ 7.20
ка̄ма-кродха-вимукта̄на̄м̇ 5.26
ка̄ма-кродходбхавам̇ вегам̇ 5.23
ка̄мам а̄ш́ритйа душ̣пӯрам̇ 16.10
ка̄ма-рӯпен̣а каунтейа 3.39
ка̄ма̄тма̄нах̣ сварга-пара̄х̣ 2.43
ка̄мах̣ кродхас татха̄ лобхас 16.21
ка̄мйа̄на̄м̇ карман̣а̄м̇ нйа̄сам̇ 18.2
ка̄мопабхога-парама̄ 16.11
ка̄н̇кш̣антах̣ карман̣а̄м̇ сиддхим̇ 4.12
ка̄ран̣ам̇ гун̣а-сан̇го ’сйа 13.22
каран̣ам̇ карма картети 18.18
ка̄рйа-ка̄ран̣а-картр̣тве 13.21
ка̄рйам итй эва йат карма 18.9
ка̄рйате хй аваш́ах̣ карма 3.5
карма брахмодбхавам̇ виддхи 3.15
карма чаива тад-артхӣйам̇ 17.27
карма-джам̇ буддхи-йукта̄ хи 2.51
карма-джа̄н виддхи та̄н сарва̄н 4.32
карман̣аива хи сам̇сиддхим 3.20
карман̣ах̣ сукр̣тасйа̄хух̣ 14.16
карма̄н̣и правибхакта̄ни 18.41
карман̣й абхиправр̣тто ’пи 4.20
карман̣й акарма йах̣ паш́йед 4.18
карман̣й эва̄дхика̄рас те 2.47
карман̣о хй апи боддхавйам̇ 4.17
кармендрийаих̣ карма-йогам 3.7
кармендрийа̄н̣и сам̇йамйа 3.6
кармибхйаш́ ча̄дхико йогӣ 6.46
ка̄рпан̣йа-дош̣опахата-свабха̄вах̣ 2.7
картавйа̄нӣти ме па̄ртха 18.6
картум̇ неччхаси йан моха̄т 18.60
карш́айантах̣ ш́арӣра-стхам̇ 17.6
касма̄ч ча те на намеран маха̄тман 11.37
кат̣в-амла-лаван̣а̄тй-уш̣н̣а-тӣкш̣н̣а-рукш̣а-вида̄хинах̣ 17.9
катхайанташ́ ча ма̄м̇ нитйам̇ 10.9
катхам̇ бхӣш̣мам ахам̇ сан̇кхйе 2.4
катхам̇ видйа̄м ахам̇ йогим̇с 10.17
катхам̇ на джн̃ейам асма̄бхих̣ 1.38
катхам̇ са пуруш̣ах̣ па̄ртха 2.21
катхам этад виджа̄нӣйа̄м̇ 4.4
каунтейа пратиджа̄нӣхи 9.31
каччид аджн̃а̄на-сам̇мохах̣ 18.72
каччид этач чхрутам̇ па̄ртха 18.72
каччин нобхайа-вибхраш̣т̣аш́ 6.38
ка̄ш́йаш́ ча парамеш̣в-а̄сах̣ 1.17
кечид вилагна̄ даш́ана̄нтареш̣у 11.27
кеш́ава̄рджунайох̣ пун̣йам̇ 18.76
кеш̣у кеш̣у ча бха̄веш̣у 10.17
ким а̄ча̄рах̣ катхам̇ чаита̄м̇с 14.21
ким̇ карма ким акармети 4.16
ким̇ но ра̄джйена говинда 1.32
ким̇ пунар бра̄хман̣а̄х̣ пун̣йа̄ 9.33
ким̇ тад-брахма ким адхйа̄тмам̇ 8.1
кирӣт̣инам̇ гадинам̇ чакра-хастам 11.46
кирӣт̣инам̇ гадинам̇ чакрин̣ам̇ ча 11.17
кӣртих̣ ш́рӣр ва̄к ча на̄рӣн̣а̄м̇ 10.34
клаибйам̇ ма̄ сма гамах̣ па̄ртха 2.3
клеш́о ’дхикатарас теш̣а̄м 12.5
крийа̄-виш́еш̣а-бахула̄м̇ 2.43
крийате бахула̄йа̄сам̇ 18.24
крийате тад иха проктам̇ 17.18
кродха̄д бхавати сам̇мохах̣ 2.63
кр̣пайа̄ парайа̄виш̣т̣о 1.27
кр̣та̄н̃джалир вепама̄нах̣ кирӣт̣ӣ 11.35
кр̣ш̣и-горакш̣йа-ва̄н̣иджйам̇ 18.44
кула-кш̣айа кр̣там̇ дош̣ам̇ 1.38
кула-кш̣айа-кр̣там̇ дош̣ам̇ 1.37
кула-кш̣айе пран̣аш́йанти 1.39
курйа̄д видва̄м̇с татха̄сакташ́ 3.25
куру кармаива тасма̄т твам̇ 4.15
кутас тва̄ каш́малам идам̇ 2.2
кш̣арах̣ сарва̄н̣и бхӯта̄ни 15.16
кш̣етраджн̃ам̇ ча̄пи ма̄м̇ виддхи 13.3
кш̣етра-кш̣етраджн̃айор джн̃а̄нам̇ 13.3
кш̣етра-кш̣етраджн̃айор эвам 13.35
кш̣етра-кш̣етраджн̃а-сам̇йога̄т 13.27
кш̣етрам̇ кш̣етрӣ татха̄ кр̣тснам̇ 13.34
кш̣ипа̄мй аджасрам аш́убха̄н 16.19
кш̣ипрам̇ бхавати дхарма̄тма̄ 9.31
кш̣ипрам̇ хи ма̄нуш̣е локе 4.12
кш̣удрам̇ хр̣дайа-даурбалйам̇ 2.3

Лабханте брахма-нирва̄н̣ам 5.25
лабхате ча татах̣ ка̄ма̄н 7.22
лелихйасе грасама̄нах̣ саманта̄л 11.30
липйате на са па̄пена 5.10
лобхах̣ правр̣ттир а̄рамбхах̣ 14.12
лока-сан̇грахам эва̄пи 3.20
локе ’смин дви-видха̄ ниш̣т̣ха̄ 3.3

Ма̄ карма-пхала-хетур бхӯр 2.47
ма̄ те вйатха̄ ма̄ ча вимӯд̣ха-бха̄во 11.49
ма̄ ш́учах̣ сампадам̇ даивӣм 16.5
мад ануграха̄йа парамам̇ 11.1
мад-артхам апи карма̄н̣и 12.10
мад-бха̄ва̄ ма̄наса̄ джа̄та̄ 10.6
мад-бхакта этад виджн̃а̄йа 13.19
ма̄дхавах̣ па̄н̣д̣аваш́ чаива 1.14
майа̄ прасаннена тава̄рджунедам̇ 11.47
майа̄ татам идам̇ сарвам̇ 9.4
майа̄ хата̄м̇м твам̇ джахи ма̄ вйатхиш̣т̣ха̄ 11.34
майа̄дхйакш̣ен̣а пракр̣тих̣ 9.10
майаиваите нихата̄х̣ пӯрвам эва 11.33
ма̄йайа̄пахр̣та-джн̃а̄на̄ 7.15
майи сарвам идам̇ протам̇ 7.7
майи сарва̄н̣и карма̄н̣и 3.30
майи ча̄нанйа-йогена 13.11
майй а̄веш́йа мано йе ма̄м̇ 12.2
майй арпита-мано-буддхир 8.7
майй а̄сакта-мана̄х̣ па̄ртха 7.1
майй эва мана а̄дхатсва 12.8
майй-арпита-мано-буддхир 12.14
ма̄м апра̄пйаива каунтейа 16.20
ма̄м а̄тма-пара-дехеш̣у 16.18
ма̄м упетйа пунар джанма 8.15
ма̄м упетйа ту каунтейа 8.16
ма̄м̇ хи па̄ртха вйапа̄ш́ритйа 9.32
ма̄м̇ ча йо ’вйабхича̄рен̣а 14.26
ма̄м̇ чаива̄нтах̣ ш́арӣра-стхам̇ 17.6
ма̄м̇ эва йе прападйанте 7.14
ма̄м эваиш̣йаси йуктваивам 9.34
мам эваиш̣йаси сатйам̇ те 18.65
мама вартма̄нувартанте 3.23
мама вартма̄нувартанте 4.11
мама дехе гуд̣а̄кеш́а 11.7
мама йонир махад-брахма 14.3
мамаива̄м̇ш́о джӣва-локе 15.7
ма̄мака̄х̣ па̄н̣д̣ава̄ш́ чаива 1.1
ма̄на̄пама̄найос тулйас 14.25
манасаивендрийа-гра̄мам̇ 6.24
манасас ту пара̄ буддхир 3.42
манах̣ сам̇йамйа мач-читто 6.14
манах̣ ш̣аш̣т̣ха̄нӣндрийа̄н̣и 15.7
манах̣-праса̄дах̣ саумйатвам̇ 17.16
манйасе йади тач чхакйам̇ 11.4
ман-мана̄ бхава мад-бхакто 18.65
ман-мана̄ бхава мад-бхакто 9.34
мантро ’хам ахам эва̄джйам 9.16
мануш̣йа̄н̣а̄м̇ сахасреш̣у 7.3
марӣчир марута̄м асми 10.21
ма̄са̄на̄м̇ ма̄рга-ш́ӣрш̣о ’хам 10.35
мат-карма-кр̣н мат-парамо 11.55
мат-праса̄да̄д ава̄пноти 18.56
ма̄тра̄-спарш́ас ту каунтейа 2.14
мат-стха̄ни сарва-бхӯта̄ни 9.4
матта эвети та̄н виддхи 7.12
маттах̣ паратарам̇ на̄нйат 7.7
ма̄тула̄х̣ ш́ваш́ура̄х̣ паутра̄х̣ 1.34
маунам̇ чаива̄сми гухйа̄на̄м̇ 10.38
маха̄-бхӯта̄нй ахан̇ка̄ро 13.6
махарш̣айах̣ сапта пӯрве 10.6
махарш̣ӣн̣а̄м̇ бхр̣гур ахам̇ 10.25
маха̄тма̄нас ту ма̄м̇ па̄ртха 9.13
маха̄-ш́ано маха̄-па̄пма̄ 3.37
мач-читта̄ мад-гата-пра̄н̣а̄ 10.9
мач-читтах̣ сарва-дурга̄н̣и 18.58
митхйаива вйаваса̄йас те 18.59
могха̄ш́а̄ могха-карма̄н̣о 9.12
моха̄д а̄рабхйате карма 18.25
моха̄д гр̣хӣтва̄сад-гра̄ха̄н 16.10
моха̄т тасйа паритйа̄гас 18.7
мохитам̇ на̄бхиджа̄на̄ти 7.13
мр̣га̄н̣а̄м̇ ча мр̣гендро ’хам̇ 10.30
мр̣тйух̣ сарва-хараш́ ча̄хам 10.34
мӯд̣ха-гра̄хен̣а̄тмано йат 17.19
мӯд̣хо ’йам̇ на̄бхиджа̄на̄ти 7.25
мукта-сан̇го ’нахам̇ва̄дӣ 18.26
мунӣна̄м апй ахам̇ вйа̄сах̣ 10.37
мӯрдхнй а̄дха̄йа̄тманах̣ пра̄н̣ам 8.12

На буддхи-бхедам̇ джанайед 3.26
на веда-йаджн̃а̄дхйайанаир на да̄наир 11.48
на вимун̃чати дурмедха̄ 18.35
на двеш̣т̣и самправр̣тта̄ни 14.22
на двеш̣т̣й акуш́алам̇ карма 18.10
на джа̄йате мрийате ва̄ када̄чин 2.20
на йотсйа ити говиндам 2.9
на ка̄н̇кш̣е виджайам̇ кр̣ш̣н̣а 1.31
на карман̣а̄м ана̄рамбха̄н 3.4
на карма-пхала-сам̇йогам̇ 5.14
на картр̣твам̇ на карма̄н̣и 5.14
на ма̄м̇ душ̣кр̣тино мӯд̣ха̄х̣ 7.15
на ма̄м̇ карма̄н̣и лимпанти 4.14
на ме видух̣ сура-ган̣а̄х̣ 10.2
на ме па̄ртха̄сти картавйам̇ 3.22
на прахр̣ш̣йет прийам̇ пра̄пйа 5.20
на рӯпам асйеха татхопалабхйате 15.3
на са сиддхим ава̄пноти 16.23
на тад асти вина̄ йат сйа̄н 10.39
на тад асти пр̣тхивйа̄м̇ ва̄ 18.40
на тад бха̄сайате сӯрйо 15.6
на тв эва̄хам̇ джа̄ту на̄сам̇ 2.12
на тват-само ’стй абхйадхиках̣ куто ’нйо 11.43
на ту ма̄м абхиджа̄нанти 9.24
на ту ма̄м̇ ш́акйасе драш̣т̣ум 11.8
на хи деха-бхр̣та̄ ш́акйам̇ 18.11
на хи джн̃а̄нена садр̣ш́ам̇ 4.38
на хи калйа̄н̣а-кр̣т каш́чид 6.40
на хи каш́чит кш̣ан̣ам апи 3.5
на хи прапаш́йа̄ми мама̄панудйа̄д 2.8
на хи те бхагава̄н вйактим̇ 10.14
на хинастй а̄тмана̄тма̄нам̇ 13.29
на хй асаннйаста-сан̇калпо 6.2
на ча ма̄м̇ та̄ни карма̄н̣и 9.9
на ча мат-стха̄ни бха̄та̄ни 9.5
на ча саннйасана̄д эва 3.4
на ча тасма̄н мануш̣йеш̣у 18.69
на ча ш́акномй авастха̄тум̇ 1.30
на ча ш́рейо ’нупаш́йа̄ми 1.31
на ча̄бха̄вайатах̣ ш́а̄нтир 2.66
на чаива на бхавиш̣йа̄мах̣ 2.12
на чаинам̇ кледайантй а̄по 2.23
на чаитад видмах̣ катаран но гарийо 2.6
на ча̄сйа сарва-бхӯтеш̣у 3.18
на ча̄ти-свапна-ш́ӣласйа 6.16
на ча̄ш́уш́рӯш̣аве ва̄чйам̇ 18.67
на ш́аучам̇ на̄пи ча̄ча̄ро 16.7
набхах̣-спр̣ш́ам̇ дӣптам анека-варн̣ам̇ 11.24
набхаш́ ча пр̣тхивӣм̇ чаива 1.19
на̄бхинандати на двеш̣т̣и 2.57
нава-два̄ре пуре дехӣ 5.13
на̄датте касйачит па̄пам̇ 5.15
наива кин̃чит каромӣти 5.8
наива тасйа кр̣тена̄ртхо 3.18
наинам̇ чхинданти ш́астра̄н̣и 2.23
наите ср̣тӣ па̄ртха джа̄нан 8.27
наиш̣кармйа-сиддхим̇ парама̄м̇ 18.49
на̄йака̄ мама саинйасйа 1.7
на̄йам̇ локо ’сти на паро 4.40
на̄йам̇ локо ’стй айаджн̃асйа 4.31
накулах̣ сахадеваш́ ча 1.16
намасйанташ́ ча ма̄м̇ бхактйа̄ 9.14
намаскр̣тва̄ бхӯйа эва̄ха кр̣ш̣н̣ам̇ 11.35
намах̣ пураста̄д атха пр̣ш̣т̣хатас те 11.40
намо намас те ’сту сахасра-кр̣твах̣ 11.39
на̄нава̄птам ава̄птавйам̇ 3.22
на̄на̄-видха̄ни дивйа̄ни 11.5
на̄на̄-ш́астра-прахаран̣а̄х̣ 1.9
на̄нйам̇ гун̣ебхйах̣ карта̄рам̇ 14.19
на̄нтам̇ на мадхйам̇ на пунас тава̄дим̇ 11.16
на̄нто ’сти мама дивйа̄на̄м̇ 10.40
на̄пнуванти маха̄тма̄нах̣ 8.15
нараке нийатам̇ ва̄со 1.43
на̄сато видйате бха̄во 2.16
на̄сти буддхир айуктасйа 2.66
на̄тй аш́натас ту його ’сти 6.16
на̄тй-уччхритам̇ на̄ти-нӣчам̇ 6.11
на̄хам̇ ведаир на тапаса̄ 11.53
на̄хам̇ прака̄ш́ах̣ сарвасйа 7.25
на̄ш́айа̄мй а̄тма-бха̄ва-стхо 10.11
наш̣т̣о мохах̣ смр̣тир лабдха̄ 18.73
неха̄бхикрама-на̄ш́о ’сти 2.40
нибадхнанти маха̄-ба̄хо 14.5
нивасиш̣йаси майй эва 12.8
нидра̄ласйа-прама̄доттхам̇ 18.39
нийатам̇ куру карма твам̇ 3.8
нийатам̇ сан̇га-рахитам 18.23
нийатасйа ту саннйа̄сах̣ 18.7
нимитта̄ни ча паш́йа̄ми 1.30
ниндантас тава са̄мартхйам̇ 2.36
нира̄ш́ӣр йата-читта̄тма̄ 4.21
нира̄ш́ӣр нирмамо бхӯтва̄ 3.30
нирваирах̣ сарва-бхӯтеш̣у 11.55
нирдвандво нитйа-саттва-стхо 2.45
нирдвандво хи маха̄-ба̄хо 5.3
нирдош̣ам̇ хи самам̇ брахма 5.19
нирмамо нарахан̇ка̄рах̣ 2.71
нирмамо нирахан̇ка̄рах̣ 12.13
нирма̄на-моха̄ джита-сан̇га-дош̣а̄ 15.5
ниспр̣хах̣ сарва-ка̄мебхйо 6.18
нитйам̇ ча сама-читтатвам 13.10
нитйах̣ сарва-гатах̣ стха̄н̣ур 2.24
нихатйа дха̄ртара̄ш̣т̣ра̄н нах̣ 1.35
ниш́чайам̇ ш́р̣н̣у ме татра 18.4
нйа̄ййам̇ ва̄ випарӣтам̇ ва̄ 18.15

Ом итй эка̄кш̣арам̇ брахма 8.13
ом̇-тат-сад ити нирдеш́о 17.23

Паванах̣ павата̄м асми 10.31
па̄н̃чаджанйам̇ хр̣ш̣ӣкеш́о 1.15
пан̃чаита̄ни маха̄-ба̄хо 18.13
па̄пам эва̄ш́райед асма̄н 1.36
папманам̇ праджахи хй энам̇ 3.41
парам̇ брахма парам̇ дха̄ма 10.12
парам̇ бха̄вам аджа̄нанто 7.24
парам̇ бха̄вам аджа̄нанто 9.11
парам̇ бхӯйах̣ правакш̣йа̄ми 14.1
парамам̇ пуруш̣ам̇ дивйам̇ 8.8
парама̄тмети ча̄пй укто 13.23
парас тасма̄т ту бха̄во ’нйо 8.20
парасйотса̄дана̄ртхам̇ ва̄ 17.19
параспарам̇ бха̄вайантах̣ 3.11
парин̣а̄ме виш̣ам ива 18.38
паритра̄н̣а̄йа са̄дхӯна̄м̇ 4.8
паричарйа̄тмакам̇ карма 18.44
парйа̄птам̇ тв идам этеш̣а̄м̇ 1.10
па̄ртха наивеха на̄мутра 6.40
патанти питаро хй эш̣а̄м̇ 1.41
патрам̇ пуш̣пам̇ пхалам̇ тойам̇ 9.26
паун̣д̣рам̇ дадхмау маха̄-ш́ан̇кхам̇ 1.15
паш́йа ме па̄ртха рӯпа̄н̣и 11.5
паш́йа̄дитйа̄н васӯн рудра̄н 11.6
паш́йаита̄м̇ па̄н̣д̣у-путра̄н̣а̄м 1.3
паш́йа̄ми дева̄м̇с тава дева дехе 11.15
паш́йа̄ми тва̄м̇ дӣпта-хута̄ш́а-вактрам̇ 11.19
паш́йа̄ми тва̄м̇ дурнирӣкш̣йам̇ саманта̄д 11.17
паш́йан̃ ш́р̣н̣ван спр̣ш́ан̃ джигхранн 5.8
паш́йатй акр̣та-буддхитва̄н 18.16
пита̄си локасйа чара̄чарасйа 11.43
пита̄хам асйа джагато 9.17
питева путрасйа сакхева сакхйух̣ 11.44
питр̣н̣а̄м арйама̄ ча̄сми 10.29
прабхавантй угра-карма̄н̣ах̣ 16.9
прабхавах̣ пралайах̣ стха̄нам̇ 9.18
правартанте видха̄нокта̄х̣ 17.24
правр̣тте ш́астра-сампа̄те 1.20
правр̣ттим̇ ча нивр̣ттим̇ ча 16.7
правр̣ттим̇ ча нивр̣ттим̇ ча 18.30
праджанаш́ ча̄сми кандарпах̣ 10.28
праджаха̄ти йада̄ ка̄ма̄н 2.55
пра̄дха̄нйатах̣ куру-ш́реш̣т̣ха 10.19
прайа̄н̣а-ка̄ле ’пи ча ма̄м̇ 7.30
прайа̄н̣а-ка̄ле манаса̄чалена 8.10
прайа̄н̣а-ка̄ле ча катхам̇ 8.2
прайа̄та̄ йа̄нти там̇ ка̄лам̇ 8.23
прайатна̄д йатама̄нас ту 6.45
прака̄ш́ам̇ ча правр̣ттим̇ ча 14.22
пракр̣тер гун̣а-сам̇мӯд̣ха̄х̣ 3.29
пракр̣тех̣ крийама̄н̣а̄ни 3.27
пракр̣тим̇ йа̄нти бхӯта̄ни 3.33
пракр̣тим̇ пуруш̣ам̇ чаива 13.1
пракр̣тим̇ пуруш̣ам̇ чаива 13.20
пракр̣тим̇ сва̄м аваш̣т̣абхйа 9.8
пракр̣тим̇ сва̄м адхиш̣т̣ха̄йа 4.6
пракр̣тйаива ча карма̄н̣и 13.30
пралапан виср̣джан гіхќанн 5.9
прама̄да̄ласйа-нидра̄бхис 14.8
прама̄да-мохау тамасо 14.17
пран̣авах̣ сарва-ведеш̣у 7.8
пран̣амйа ш́ираса̄ девам̇ 11.14
пра̄н̣а̄па̄на-гатӣ руддхва̄ 4.29
пра̄н̣а̄па̄на-сама̄йуктах̣ 15.14
пра̄н̣а̄па̄нау самау кр̣тва̄ 5.27
пра̄пйа пун̣йа-кр̣та̄м̇ лока̄н 6.41
праса̄де сарва-духкха̄на̄м̇ 2.65
прасакта̄х̣ ка̄ма-бхогеш̣у 16.16
прасан̇гена пхала̄ка̄н̇кш̣ӣ 18.34
прасанна-четасо хй а̄ш́у 2.65
пратйакш̣а̄вагамам̇ дхармйам̇ 9.2
прахла̄даш́ ча̄сми даитйа̄на̄м̇ 10.30
праш́а̄нта-манамам̇ хй энам̇ 6.27
праш́а̄нта̄тма̄ вигата-бхӣр 6.14
праш́асте карман̣и татха̄ 17.26
прета̄н бхӯта-ган̣ам̇ш́ ча̄нйе 17.4
прийо хи джн̃а̄нино ’тй-артхам 7.17
прочйама̄нам аш́еш̣ен̣а 18.29
прочйате гун̣а-сан̇кхйа̄нет 18.19
пр̣тхактвена ту йадж джн̃а̄нам̇ 18.21
пун̣йо гандхах̣ пр̣тхивйа̄м̇ ча 7.9
пӯрва̄бхйа̄сена тенаива 6.44
пуродхаса̄м̇ ча мукхйам̇ ма̄м̇ 10.24
пуруджит кунтибходжаш́ ча 1.5
пуруш̣ам̇ ш́а̄ш́ватам̇ дивйам 10.12
пуруш̣ах̣ пракр̣ти-стхо хи 13.22
пуруш̣ах̣ са парах̣ па̄ртха 8.22
пуруш̣ах̣ сукха-дух̣кха̄на̄м̇ 13.21
пуш̣н̣а̄ми чауш̣адхӣх̣ сарва̄х̣ 15.13

Ра̄га-двеш̣а-вимуктаис ту 2.64
ра̄гӣ карма-пхала-препсур 18.27
ра̄джа-видйа̄ ра̄джа-гухйам̇ 9.2
ра̄джан сам̇смр̣тйа сам̇смр̣тйа 18.76
раджас тамаш́ ча̄бхибхӯйа 14.10
раджасас ту пхалам̇ дух̣кхам 14.16
раджаси пралайам̇ гатва̄ 14.15
раджасй эта̄ни джа̄йанте 14.12
раджах̣ саттвам̇ тамаш́ чаива 14.10
раджо ра̄га̄тмакам̇ виддхи 14.7
ракш̣а̄м̇си бхӣта̄ни диш́о драванти 11.36
ра̄кш̣асӣм а̄сурӣм̇ чаива 9.12
раса-варджам̇ расо ’пй асйа 2.59
расйа̄х̣ снигдха̄х̣ стхира̄ хр̣дйа̄ 17.8
расо ’хам апсу каунтейа 7.8
ра̄трим̇ йуга-сахасра̄нта̄м̇ 8.17
ра̄трй-а̄гаме ’ваш́ах̣ па̄ртха 8.19
ра̄трй-а̄гаме пралӣйанте 8.18
р̣те ’пи тва̄м̇ на бхавиш̣йанти сарве 11.32
рудра̄дитйа̄ васаво йе ча са̄дхйа̄ 11.22
рудра̄н̣а̄м̇ ш́ан̇караш́ ча̄сми 10.23
рӯпам̇ махат те баху-вактра-нетрам̇ 11.23
р̣ш̣ибхир бахудха̄ гӣтам̇ 13.5

Са брахма-йога-йукта̄тма̄ 5.21
са буддхима̄н мануш̣йеш̣у 4.18
са гун̣а̄н саматӣтйаита̄н 14.26
са гхош̣о дха̄ртара̄ш̣т̣ра̄н̣а̄м̇ 1.19
са йат прама̄н̣ам̇ куруте 3.21
са йогӣ брахма-нирва̄н̣ам̇ 5.24
са ка̄ленеха махата̄ 4.2
са кр̣тва̄ ра̄джасам̇ тйа̄гам̇ 18.8
са ниш́чайена йоктавйо 6.23
са саннйа̄сӣ ча йогӣ ча 6.1
са сарва-вид бхаджати ма̄м̇ 15.19
са тайа̄ ш́раддхайа̄ йуктас 7.22
са ча йо йат прабха̄ваш́ ча 13.4
са эва̄йам̇ майа̄ те ’дйа 4.3
сагадгадам̇ бхӣта-бхӣтах̣ пран̣амйа 11.35
сад-бха̄ве са̄дху-бха̄ве ча 17.26
садр̣ш́ам̇ чеш̣т̣ате свасйа̄х̣ 3.33
са̄дхибхӯта̄дхидаивам̇ ма̄м̇ 7.30
са̄дхур эва са мантавйах̣ 9.30
са̄дхуш̣в апи ча па̄пеш̣у 6.9
сакта̄х̣ карман̣й авидва̄м̇со 3.25
сакхети матва̄ прасабхам̇ йад уктам̇ 11.41
сама-духкха-сукхам̇ дхӣрам̇ 2.15
сама-дух̣кха-сукхах̣ свастхах̣ 14.24
сама̄дха̄в ачала̄ буддхис 2.53
самам̇ ка̄йа-ш́иро-грӣвам̇ 6.13
самам̇ паш́йан хи сарватра 13.29
самам̇ сарвеш̣у бхӯтеш̣у 13.28
сама̄сенаива каунтейа 18.50
самах̣ сарвеш̣у бхӯтеш̣у 18.54
самах̣ сиддха̄в асиддхау ча 4.22
самах̣ ш́атрау ча митре ча 12.18
самбхавах̣ сарва-бхӯта̄на̄м̇ 14.3
самбха̄витасйа ча̄кӣртир 2.34
сам̇ва̄дам имам аш́рауш̣ам 18.74
само ’хам̇ сарва-бхӯтеш̣у 9.29
сампрекш̣йа на̄сика̄грам̇ свам̇ 6.13
сан̇гам̇ тйактва̄ пхалам̇ чаива 18.9
сан̇га̄т сан̃джа̄йате ка̄мах̣ 2.62
сан̇калпа-прабхава̄н ка̄ма̄м̇с 6.24
сан̇карасйа ча карта̄ сйа̄м 3.24
сан̇каро нарака̄йаива 1.41
са̄н̇кхйа-йогау пр̣тхаг ба̄ла̄х̣ 5.4
са̄н̇кхйе кр̣та̄нте прокта̄ни 18.13
саннийамйендрийа-гра̄мам̇ 12.4
саннйа̄са-йога-йукта̄тма̄ 9.28
саннйа̄сам̇ карман̣а̄м кр̣ш̣н̣а 5.1
саннйа̄сас ту маха̄-ба̄хо 5.6
саннйа̄сасйа маха̄-ба̄хо 18.1
саннйа̄сах̣ карма-йогаш́ ча 5.2
сантуш̣т̣ах̣ сататам̇ йогӣ 12.14
сарва-бхӯта̄ни каунтейа 9.7
сарва-бхӯта̄ни сам̇мохам̇ 7.27
сарва-бхӯта-стхам а̄тма̄нам̇ 6.29
сарва-бхӯта-стхитам̇ йо ма̄м̇ 6.31
сарва-бхӯта̄тмабхӯта̄тма̄ 5.7
сарва-бхӯтеш̣у йенаикам̇ 18.20
сарва-гухйатамам̇ бхӯйах̣ 18.64
сарва-два̄ра̄н̣и сам̇йамйа 8.12
сарва-два̄реш̣у дехе ’смин 14.11
сарва-джн̃а̄на-вимӯд̣ха̄м̇с та̄н 3.32
сарва-дхарма̄н паритйаджйа 18.66
сарва-йониш̣у каунтейа 14.4
сарва-карма̄н̣и манаса̄ 5.13
сарва-карма̄н̣й апи сада̄ 18.56
сарва-карма-пхала-тйа̄гам̇ 12.11
сарва-карма-пхала-тйа̄гам̇ 18.2
сарвам̇ джн̃а̄на-плавенаива 4.36
сарвам̇ карма̄кхилам̇ па̄ртха 4.33
сарвам этад р̣там̇ манйе 10.14
сарва̄н̣ӣндрийа-карма̄н̣и 4.27
сарва̄рамбха̄ хи дош̣ен̣а 18.48
сарва̄рамбха-паритйа̄гӣ 12.16
сарва̄рамбха-партийа̄гӣ 14.25
сарва̄ртха̄н випарӣта̄м̇ш́ ча 18.32
сарва-сан̇калпа-саннйа̄сӣ 6.4
сарвасйа дха̄та̄рам ачинтйа-рӯпам 8.9
сарвасйа ча̄хам̇ хр̣ди саннивиш̣т̣о 15.15
сарватах̣ па̄н̣и-па̄дам̇ тат 13.14
сарватах̣ ш́рутимал локе 13.14
сарватра̄вастхито дехе 13.33
сарватра-гам ачинтйам̇ ча 12.3
сарватха̄ вартама̄но ’пи 13.24
сарватха̄ вартама̄но ’пи 6.31
сарва̄ш́чарйамайам̇ девам 11.11
сарве ’пй эте йаджн̃а-видо 4.30
сарвендрийа-гун̣а̄бха̄сам̇ 13.15
сарга̄н̣а̄м а̄дир анташ́ ча 10.32
сарге ’пи нопаджа̄йанте 14.2
сататам̇ кӣртайанто ма̄м̇ 9.14
сатка̄ра-ма̄на-пӯджа̄ртхам̇ 17.18
саттвам̇ пракр̣ти-джаир муктам̇ 18.40
саттвам̇ раджас тама ити 14.5
саттвам̇ сукхе сан̃джайати 14.9
саттва̄нурӯпа̄ сарвасйа 17.3
саттва̄т сан̃джа̄йате джн̃а̄нам̇ 14.17
са̄ттвикӣ ра̄джасӣ чаива 17.2
саубхадраш́ ча маха̄-ба̄хух̣ 1.18
саубхадро драупадейа̄ш́ ча 1.6
саха-джам̇ карма каунтейа 18.48
саха-йаджн̃а̄х̣ праджа̄х̣ ср̣ш̣т̣ва̄ 3.10
сахасаива̄бхйаханйанта 1.13
сахасра-йуга-парйантам 8.17
свабха̄ва-джена каунтейа 18.60
свабха̄ва-нийатам̇ карма 18.47
сваджанам̇ хи катхам̇ хатва̄ 1.36
свадхармам апи ча̄векш̣йа 2.31
сва-дхарме нидханам̇ ш́рейах̣ 3.35
сва̄дхйа̄йа̄бхйасанам̇ чаива 17.15
сва̄дхйа̄йа-джн̃а̄на-йаджн̃а̄ш́ ча 4.28
свайам эва̄тмана̄тма̄нам̇ 10.15
свакарман̣а̄ там абхйарчйа 18.46
свакарма-ниратах̣ сиддхим̇ 18.45
свалпам апй асйа дхармасйа 2.40
свастӣтй уктва̄ махарш̣и-сиддха-сан̇гха̄х̣ 11.21
све све карман̣й абхиратах̣ 18.45
сенайор убхайор мадхйе 1.21
сенайор убхайор мадхйе 1.24
сенайор убхайор мадхйе 2.10
сена̄нӣна̄м ахам̇ скандах̣ 10.24
сӣданти мама га̄тра̄н̣и 1.28
сиддхим̇-пра̄пто йатха̄ брахма 18.50
сиддхй-асиддхйор нирвика̄рах̣ 18.26
сиддхй-асиддхйох̣ само бхӯтва̄ 2.48
сим̇ха-на̄дам̇ винадйоччаих̣ 1.12
смр̣ти-бхрам̇ш́а̄д буддхи-на̄ш́о 2.63
со ’викалпена йогена 10.7
со ’пи муктах̣ ш́убха̄н лока̄н 18.71
спарш́а̄н кр̣тва̄ бахир ба̄хйа̄м̇ш́ 5.27
стрийо ваиш́йа̄с татха̄ ш́ӯдра̄с 9.32
стрӣш̣у душ̣т̣асу ва̄рш̣н̣ейа 1.40
стха̄не хр̣ш̣ӣкеш́а тава пракӣртйа̄ 11.36
стхира-буддхит асам̇мӯд̣хо 5.20
стхита-дхӣх̣ ким̇ прабха̄ш̣ета 2.54
стхита-праджн̃асйа ка̄ бха̄ш̣а̄ 2.54
стхитва̄сйа̄м анта-ка̄ле ’пи 2.72
стхито ’сми гата-сандехах̣ 18.73
судурдарш́ам идам̇ рӯпам̇ 11.52
сукха-духкхе саме кр̣тва̄ 2.38
сукхам а̄тйантикам̇ йат тад 6.21
сукхам̇ ва̄ йади ва̄ дух̣кхам̇ 6.32
сукхам̇ дух̣кхам̇ бхаво ’бха̄во 10.4
сукхам̇ тв ида̄нӣм̇ три-видхам̇ 18.36
сукха-сан̇гена бадхна̄ти 14.6
сукхена брахма-сам̇спарш́ам 6.28
сукхинах̣ кш̣атриа̄х̣ па̄ртха 2.32
сӯкш̣матва̄т тад авиджн̃ейам̇ 13.16
сухр̣дам̇ сарва-бхӯта̄на̄м̇ 5.29
сухр̣н-митра̄рй-уда̄сӣна 6.9

Та име ’вастхита̄ йуддхе 1.33
та̄ва̄н сарвеш̣у ведеш̣у 2.46
тад асйа харати праджн̃а̄м̇ 2.67
тад ахам̇ бхактй-упахр̣там 9.26
тад виддхи пран̣ипа̄тена 4.34
тад итй анабхисандха̄йа 17.25
тад эва ме дарш́айа дева рӯпам̇ 11.45
тад экам̇ вада ниш́читйа 3.2
тада̄ ганта̄си нирведам̇ 2.52
тад-артхам̇ карма каунтейа 3.9
тад-буддхайас тад-а̄тма̄нас 5.17
тадват ка̄ма̄ йам̇ правиш́анти сарве 2.70
тадоттама-вида̄м̇ лока̄н 14.14
таир датта̄н апрада̄йаибхйо 3.12
тайор на ваш́ам а̄гаччхет 3.34
тайос ту карма-саннйа̄са̄т 5.2
там̇ видйа̄д дух̣кха-сам̇йога 6.23
там̇ там̇ нийамам а̄стха̄йа 7.20
там̇ там эваити каунтейа 8.6
там̇ татха̄ кр̣пайа̄виш̣т̣ам 2.1
там ува̄ча хр̣ш̣ӣкеш́ах̣ 2.10
там эва ча̄дйам̇ пуруш̣ам̇ прападйе 15.4
там эва ш́аран̣ам̇ гаччха 18.62
тамас тв аджн̃а̄на-джам̇ виддхи 14.8
тамасй эта̄ни джа̄йанте 14.13
та̄н акр̣тсна-видо манда̄н 3.29
та̄н ахам̇ двиш̣атах̣ крӯра̄н 16.19
тан нибадхна̄ти каунтейа 14.7
та̄н самӣкш̣йа са каунтейах̣ 1.27
та̄ни сарва̄н̣и сам̇йамйа 2.61
та̄нй ахам̇ веда сарва̄н̣и 4.5
тапа̄мй ахам ахам̇ варш̣ам̇ 9.19
тапасвибхйо ’дхико йогӣ 6.46
та̄са̄м̇ брахма махад йонир 14.4
тасйа карта̄рам апи ма̄м̇ 4.13
тасйа сан̃джанайан харш̣ам̇ 1.12
тасйа тасйа̄чала̄м̇ ш́раддха̄м̇ 7.21
тасйа̄хам̇ на пран̣аш́йа̄ми 6.30
тасйа̄хам̇ ниграхам̇ манйе 6.34
тасйа̄хам̇ сулабхах̣ па̄ртха 8.14
тасма̄д аджн̃а̄на-самбхӯтам̇ 4.42
тасма̄д апариха̄рйе ’ртхе 2.27
тасма̄д асактах̣ сататам̇ 3.19
тасма̄д йасйа маха̄-ба̄хо 2.68
тасма̄д йога̄йа йуджйасва 2.50
тасма̄д ом итй уда̄хр̣тйа 17.24
тасма̄д уттиш̣т̣ха каунтейа 2.37
тасма̄д эвам̇ видитваинам̇ 2.25
тасма̄н на̄рха̄ вайам̇ хантум̇ 1.36
тасма̄т пран̣амйа пран̣иддха̄йа ка̄йам̇ 11.44
тасма̄т сарва-гатам̇ брахма 3.15
тасма̄т сарва̄н̣и бхӯта̄ни 2.30
тасма̄т сарвеш̣у ка̄леш̣у 8.7
тасма̄т сарвеш̣у-ка̄леш̣у 8.27
тасма̄т твам индрийа̄н̣й а̄дау 3.41
тасма̄т твам уттиш̣т̣ха йаш́о лабхасва 11.33
тасма̄ч чха̄страм̇ прама̄н̣ам̇ те 16.24
тат ким̇ карман̣и гхоре мaм̇ 3.1
тат кш̣етрам̇ йач ча йа̄др̣к ча 13.4
тат праса̄да̄т пара̄м̇ ш́а̄нтим̇ 18.62
тат свайам̇ йога-сам̇сиддхах̣ 4.38
тат сукхам̇ са̄ттвикам̇ проктам 18.37
тат тад эва̄вагаччха твам̇ 10.41
тат те карма правакш̣йа̄ми 4.16
тата эва ча виста̄рам̇ 13.31
татас тато нийамйаитад 6.26
татах̣ падам̇ тат парима̄ргитавйам̇ 15.4
татах̣ са висмайа̄виш̣т̣о 11.14
татах̣ свадхармам̇ кӣртим̇ ча 2.33
татах̣ ш́ан̇кха̄ш́ ча бхерйаш́ ча 1.13
татах̣ ш́ветаир хайаир йукте 1.14
тато йуддха̄йа йуджйасва 2.38
тато ма̄м̇ таттвато джн̃а̄тва̄ 18.55
татра прайа̄та̄ гаччханти 8.24
татра саттвам̇ нирмалатва̄т 14.6
татра там̇ буддхи-сам̇йогам̇ 6.43
татра ча̄ндрамасам̇ джйотир 8.25
татра ш́рӣр виджайо бхӯтир 18.78
татраивам̇ сати карта̄рам 18.16
татраика̄грам̇ манам̇ кр̣тва̄ 6.12
татраика-стхам̇ джагат кр̣тснам̇ 11.13
татра̄паш́йат стхита̄н па̄ртхах̣ 1.26
таттвавит ту маха̄-ба̄хо 3.28
татха̄ деха̄нтара-пра̄птир 2.13
татха̄ пралӣнас тамаси 14.15
татха̄ сарва̄н̣и-бхӯта̄ни 9.6
татха̄ тава̄мӣ нара-лока-вӣра̄ 11.28
татха̄ ш́арӣра̄н̣и виха̄йа джӣрн̣а̄нй 2.22
татхаива на̄ш́а̄йа виш́анти лока̄с 11.29
татха̄пи твам̇ маха̄-бахо 2.26
тач ча сам̇смр̣тйа сам̇смр̣тйа 18.77
твад-анйах̣ сам̇ш́айасйа̄сйа 6.39
твам авйайах̣ ш́а̄ш́вата-дхарма-гопта̄ 11.18
твам а̄ди-девах̣ пуруш̣ах̣ пура̄н̣ас 11.38
твам акш̣арам̇ парамам̇ ведитавйам̇ 11.18
тватах̣ камала-патра̄кш̣а 11.2
те ’пи ма̄м эва каунтейа 9.23
те ’пи ча̄титарантй эва 13.26
те брахма тад видух̣ кр̣тснам 7.29
те двандва-моха-нирмукта̄ 7.28
те пра̄пнуванти ма̄м эва 12.4
те пун̣йам а̄са̄дйа сурендра-локам 9.20
те там̇ бхуктва̄ сварга-локам̇ виш́а̄лам̇ 9.21
теджах̣ кшама̄ дхр̣тих̣ ш́аучам 16.3
теджобхир а̄пӯрйа джагат самаграм̇ 11.30
теджомайам̇ виш́вам анантам а̄дйам̇ 11.47
тенаива рӯпен̣а чатур-бхуджена 11.46
теш̣а̄м а̄дитйавадж джн̃а̄нам̇ 5.16
теш̣а̄м ахам̇ самуддхарта̄ 12.7
теш̣а̄м̇ джн̃а̄нӣ нитйа-йукта 7.17
теш̣а̄м̇ нитйа̄бхийукта̄на̄м̇ 9.22
теш̣а̄м̇ ниш̣т̣ха̄ ту ка̄ кр̣ш̣н̣а̄ 17.1
теш̣а̄м̇ сатата-йукта̄на̄м̇ 10.10
теш̣а̄м эва̄нукампа̄ртхам- 10.11
тйа̄гасйа ча хр̣ш̣ӣкеш́а 18.1
тйа̄гӣ саттва-сама̄виш̣т̣о 18.10
тйа̄го хи пуруш̣а-вйа̄гхра 18.4
тйа̄джйам̇ дош̣авад итй эке 18.3
тйактва̄ дехам̇ пунар джанма 4.9
тйактва̄ карма-пхала̄сан̇гам̇ 4.20
траи-видйа̄ ма̄м̇ сама-па̄х̣ пӯта-па̄па̄ 9.20
траи-гун̣йа-виш̣айа̄ веда̄ 2.45
трибхир-гун̣амайаир бха̄ваир 7.13
три-видха̄ бхавати ш́раддха̄ 17.2
три-видхам̇ наракасйедам̇ 16.21
тулйа-нинда̄-стутир-маунӣ 12.19
тулйа-прийа̄прийо дхӣрас 14.24

Убхайор апи др̣ш̣т̣о ’нтас 2.16
убхау тау на виджа̄нӣто 2.19
ува̄ча па̄ртха паш́йаита̄н 1.25
уда̄ра̄х̣ сарва эваите 7.18
уда̄сӣнавад а̄са̄нам 9.9
уда̄сӣнавад а̄сӣно 14.23
уддхаред а̄тмана̄тма̄нам̇ 6.5
упавиш́йа̄сане йун̃джйа̄д 6.12
упадекш̣йанти те джн̃а̄нам̇ 4.34
упадраш̣т̣а̄нуманта̄ ча 13.23
упаити ш́а̄нта-раджасам̇ 6.27
ӯрдхвам̇ гаччханти саттва-стха̄ 14.18
ӯрдхва-мӯлам адхах̣-ш́акхам 15.1
уткра̄мантам̇ стхитам̇ ва̄пи 15.10
утса̄дйанте джа̄ти-дхарма̄х̣ 1.42
утсанна-кула-дхарма̄н̣а̄м̇ 1.43
утсӣдейур име лока̄ 3.24
уттамах̣ пуруш̣ас тв анйах̣ 15.17
уччаих̣ш́равасам аш́ва̄на̄м̇ 10.27
уччхиш̣т̣ам апи ча̄медхйам̇ 17.10

Ханта те катхайиш̣йа̄ми 10.19
харш̣а̄марш̣а-бхайодвегаир 12.15
харш̣а-ш́ока̄нвитах̣ карта̄ 18.27
хатва̄пи са има̄л лока̄н 18.17
хатва̄ртха-ка̄ма̄м̇с ту гурӯн ихаива 2.5
хато ва̄ пра̄псйаси сваргам̇ 2.37
хетуна̄нена каунтейа 9.10
хр̣ш̣ӣкеш́ам̇ тада̄ ва̄кйам 1.20

Чан̃чалам̇ хи манах̣ кр̣ш̣н̣а 6.34
ча̄тур-варн̣йам̇ майа̄ ср̣ш̣т̣ам̇ 4.13
чатур-виддха̄ бхаджанте ма̄м̇ 7.16
четаса̄ сарва-карма̄н̣и 18.57
чинта̄м апаримейа̄м̇ ча 16.11
чханда̄м̇си йасйа парн̣а̄ни 15.1
чхинна-дваидха̄ йата̄тма̄нах̣ 5.25
чхиттваинам̇ сам̇ш́айам̇ йогам 4.42

Ш́абда̄дӣн виш̣айа̄м̇с тйактва̄ 18.51
ш́абда̄дӣн виш̣айа̄н анйа 4.26
ш́акйа эвам̇-видхо драш̣т̣ум̇ 11.53
ш́акнотӣхаива йах̣ сод̣хум̇ 5.23
ш́амо дамас тапах̣ ш́аучам̇ 18.42
ш́анаих̣ ш́анаир упарамед 6.25
ш́а̄нтим̇ нирва̄н̣а-парама̄м̇ 6.15
ш́арӣра-ва̄н̇манобхир йат 18.15
ш́арӣра-йа̄тра̄пи ча те 3.8
ш́арӣрам̇ йад ава̄пноти 15.8
ш́а̄рӣрам̇ кевалам̇ карма 4.21
ш́арӣра-стхо ’пи каунтейа 13.32
ш́аурйам̇ теджо дхр̣тир да̄кш̣йам̇ 18.43
ш́а̄ш́ватасйа ча дхармасйа 14.27
ш́ваш́ура̄н сухр̣даш́ чаива 1.26
ш́ӣтош̣н̣а-сукха-дух̣кхеш̣у 12.18
ш́ӣтош̣н̣а-сукха-дух̣кхеш̣у 6.7
ш́раддадха̄на̄ мат-парама̄ 12.20
ш́раддха̄ва̄н анасӯйаш́ ча 18.71
ш́раддха̄ва̄н бхаджате йо ма̄м̇ 6.47
ш́раддха̄ва̄н лабхате джн̃а̄нам̇ 4.39
ш́раддха̄ванто ’насӯйанто 3.31
ш́раддха̄-вирахитам̇ йаджн̃ам̇ 17.13
ш́раддхайа̄ парайа̄ таптам̇ 17.17
ш́раддхайа̄ парайопета̄с 12.2
ш́раддха̄майо ’йам̇ пуруш̣о 17.3
ш́рейа̄н дравйамайа̄д йаджн̃а̄дж 4.33
ш́рейа̄н сва-дхармо вигун̣ах̣ 18.47
ш́рейа̄н сва-дхармо вигун̣ах̣ 3.35
ш́рейо хи джн̃а̄нам абхйа̄са̄дж 12.12
ш́ротра̄дӣнӣндрийа̄н̣й анйе 4.26
ш́ротрам̇ чакш̣ух̣ спарш́анам̇ ча 15.9
ш́рути-випратипанна̄ те 2.53
ш́убха̄ш́убха-паритйа̄гӣ 12.17
ш́убха̄ш́убха-пхалаир эвам̇ 9.28
ш́укла-кр̣ш̣н̣е гатӣ хй эте 8.26
ш́уни чаива ш́вапа̄ке ча 5.18
ш́учау деш́е пратиш̣т̣ха̄пйа 6.11
ш́учӣна̄м̇ ш́рӣмата̄м̇ гехе 6.41

Эвам̇ баху-видха̄ йаджн̃а̄ 4.32
эвам̇ буддхех̣ парам̇ буддхва̄ 3.43
эвам̇ парампара̄-пра̄птам 4.2
эвам̇ правартитам̇ чакрам̇ 3.16
эвам̇ рӯпах̣ ш́акйа ахам̇ нр̣локе 11.48
эвам̇ сатата-йукта̄ йе 12.1
эвам̇ трайӣ-дхармам анупрапанна̄ 9.21
эвам уктва̄ тато ра̄джан 11.9
эвам уктва̄ хр̣ш̣ӣкеш́ам̇ 2.9
эвам уктва̄рджунах̣ сан̇кхйе 1.46
эвам укто хр̣ш̣ӣкеш́о 1.24
эвам этад йатха̄ттха 11.3
эвам̇ джн̃а̄тва̄ кр̣там̇ карма 4.15
экайа̄ йа̄тй ана̄вр̣ттим 8.26
эка̄кӣ йата-читта̄тма̄ 6.10
экам апй а̄стхитах̣ самйаг 5.4
экам̇ са̄н̇кхйам̇ ча йогам̇ ча 5.5
экатвена пр̣тхактвена 9.15
эко ’тхава̄пй ачйута тат-самакш̣ам̇ 11.42
этад буддхва̄ буддхима̄н сйа̄т 15.20
этад ведитум иччха̄ми 13.1
этад йо ветти там̇ пра̄хух̣ 13.2
этад йонӣни бхӯта̄ни 7.6
этаддхи дурлабхатарам̇ 6.42
этадж джн̃а̄нам ити проктам 13.12
этаир вимохайатй эш̣а 3.40
этаир вимуктах̣ каунтейа 16.22
эта̄м̇ вибхӯтим̇ йогам̇ ча 10.7
эта̄м̇ др̣ш̣т̣им аваш̣т̣абхйа 16.9
этан ме сам̇ш́айам̇ кр̣ш̣н̣а 6.39
эта̄н на хантум иччха̄ми 1.34
эта̄нй апи ту карма̄н̣и 18.6
этасйа̄хам̇ на паш́йа̄ми 6.33
этат кш̣етрам̇ сама̄сена 13.7
этач чхрутва̄ вачанам̇ кеш́авасйа 11.35
эш̣а̄ бра̄хмӣ стхитих̣ па̄ртха 2.72
эш̣а̄ те ’бхихита̄ са̄н̇кхйе 2.39
эш̣а тӯддеш́атах̣ прокто 10.40